Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

0970 8109 500
7440 a057
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairbjarbirb irbjarbirb

April 25 2018

2012 ed48 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaPokobiecemu Pokobiecemu

April 20 2018

off to the world
Reposted fromcats cats viapomruki pomruki

April 14 2018

April 11 2018

0583 7f4c 500
Reposted from4777727772 4777727772

April 09 2018

Reposted fromweightless weightless viasilkdreams silkdreams
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.

April 08 2018

3316 d81a 500
Reposted fromonlyman onlyman viadancing-shoes dancing-shoes

April 07 2018

3771 63f6 500
Kobiety, mogą udawać że mają to w dupie, ale nie mają tego w dupie.  
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal via4777727772 4777727772
2730 4ed1 500
Reposted fromluksfer luksfer viairbjarbirb irbjarbirb

April 06 2018

6287 d2dc 500
Reposted fromgingillo gingillo viabadblood badblood
8137 6af1 500
3667 b391 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood

March 15 2018

2510 afd2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
5601 1885
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl