Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

5430 08cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapchamtensyf pchamtensyf
6270 29e6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viawszystkodupa wszystkodupa

February 06 2018

7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viaeternaljourney eternaljourney
6280 f859 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viagreywolf greywolf
1301 b6de
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viagreywolf greywolf
Kiedy mama pyta mnie, jak mi idzie na studiach...

February 04 2018

Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viahyphaeoflove hyphaeoflove
6140 e03b 500
wszyscy to pragną, wszyscy do tego dążą
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
0434 678c 500
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
8568 5338
Reposted frompunisher punisher viawszystkodupa wszystkodupa
- lubię Cię taką.. - jaką ? - uśmiechniętą.
— R.
Reposted fromdashuri dashuri viabeginagain beginagain
7935 4c4b
każdy ma swoje Nanga Parbat...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo
9656 31a5
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
6312 c13c
Reposted fromSkydelan Skydelan vianiskowo niskowo
0361 789d 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl